Sistemi za gašenje požara penom

U kompanijama za hemijsku i naftnu preradu, voda često nije pogodna kao sredstvo za gašenje požara. Kao alternativa dostupni su sistemi za gašenje požara penom.

Sistemi za gašenje požara penom koriste se tamo gde je voda neprikladna kao sredstvo za gašenje i uglavnom su dizajnirani za jedan objekat za zaštitu od požara.

Sistemi za gašenje požara penom - u slikama

Pena kao sredstvo za gašenje požara može da bude hemijska ili mehanička. Ova druga se mnogo više koristi u poslednje vreme. Sastoji se od mehurića sintetički i proteinskih ekstrakta napunjenih vazduhom. Dejstvo pri gašenju je delimično zagušujuće i delimično rashladno.

U zavisnosti od odnosa ekstrakta vode i vazduha postoje:

- Teške pene (6-20) penušanja,

- Srednje pene (20-200) penušanja,

- Lake pene (200-1000) penušanja.

Penušanje je odnos zapremine pene i zapremine smeše ekstrakta i vode.