CO2

Sistemi sa gasom

Ugljen dioksid CO2

Stabilni uređaji za gašenje sa CO2 su protivpožarna postrojenja za zapreminsko trodimenzionalno gašenje CO2 gasom. CO2 se preko postavljenih mlaznica u prostoriji ili iznad objekta dovodi na mesto požara. U prostoriji se stvara prostorna koncentracija CO2 gasa, a kada ova koncentracija bude tolika da smanjuje kolicinu kiseonika u vazduhu, do iznosa manjeg od onog koji je potreban za proces sagorevanja, požar se gasi.

Sistemi sa gasom CO2 - u slikama

Kod CO2 sistema potrebno je obratiti pažnju na značajno povećanje pritiska u štićenom prostoru, u tom smislu se ugrađuju uređaji za rasterećenje pritiska (nadpritisne klapne), koje imaju ulogu da se po potrebi otvore i na taj način spreče oštećenje štićene prostorije.